Kasabay ng komemorasyon ng deklarasyon ni Marcos ng Martial Law ang paglulunsad ng malawakang kilos protesta laban sa pasismong nararanasan ng estado.