Suportang pagkilos ng mga progresibong grupo bilang pagkundena sa deklarasyon ng Martial Law sa Mindanao. #NoToMartialLaw